REGULAMIN KONKURSU W RAMACH
FESTIWALU FILMOWEGO MAKLAKA I JEGO PRZYJACIÓŁ

KONSTANCIN JEZIORNA 2 – 6 października 2024 r.

Konkurs Filmowy dla aktywnych amatorów, twórców niezależnych, studentów i absolwentów szkół artystycznych. Jego celem jest wyróżnienie artystów, którzy potrafią wnikliwie i krytycznie obserwować świat, przedstawiając go przy tym w sposób pogodny
i życzliwy, sięgając po charakterystyczne dla Patrona festiwalu środki – dystans, humor, ironię czy sarkazm. Konkurs ma charakter otwarty i demokratyczny. Nie stawiamy żadnych barier wiekowych i gatunkowych. Inspiracją niech będzie artystyczna aktywność Patrona oraz jego przyjaciół. Słowo-obraz-muzyka i „Duch Maklaka” to pożądane cechy prac konkursowych. Nagrodzone dzieła zostaną zaprezentowane publicznie w trakcie Finału Konkursu.

DATA I MIEJSCE

Festiwal odbędzie się 02-06.10.2024 r. w Konstancińskim Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie w formie spotkań
i pokazów na żywo oraz online.

ORGANIZATORZY

Organizatorem festiwalu jest Konstanciński Dom Kultury.

KONKURS

 1. Tematyka, gatunek i forma zgłaszanych do konkursu filmów jest dowolna, a czas projekcji nieograniczony.
 2. Podstawą zakwalifikowania filmu do konkursu jest jego tematyka, zgodna z ideą Festiwalu.
 3. Nadesłane filmy muszą być wyprodukowane po 1.01.2023 r.
 4. Ostateczny termin zgłoszenia filmów mija 16 sierpnia 2024 r.
 5. Film może zostać zgłoszony przez reżysera lub producenta na adres mailowy: biuro@festiwalmaklaka.pl (z załączonym linkiem z możliwością pobrania filmu, aktywnym do 13 października 2024 r.) lub pocztą na adres:
  KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna z dopiskiem FESTIWAL ŚWIAT MAKLAKA.
 1. Zgłoszenia powinny zawierać krótki opis filmu, biografię oraz filmografię reżysera, nazwę producenta, przynajmniej jeden fotos z filmu, email oraz numer telefonu.
 2. Do konkursu nie dopuszcza się filmów zgłoszonych
  w poprzedniej edycji Festiwalu.
 3. Specyfikacja techniczna nadsyłanych filmów: MPEG-2, MPEG-4, H.264, AVI, MOV. Maksymalna rozdzielczość: 1920X1080.
 4. Lista zakwalifikowanych filmów zostanie przedstawiona
  do dnia 8.09.2024 r.
 5. Twórcy filmów zakwalifikowanych do konkursu zostaną poinformowani mailowo.
 6. Organizator nie ponosi kosztów związanych z  realizacją prac konkursowych, dojazdem na festiwal, czy odbiorem nagrody.
 1. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do Konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Zgłoszenie udziału w festiwalu jest równoznaczne
  z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Konstanciński Dom Kultury.

NAGRODY

 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje powołane przez Organizatora Jury.
 2. Jury przyzna nagrody finansowe.
 3. Jury zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.
 4. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

PROMOCJA FESTIWALU

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych twórców filmu dla potrzeb niezbędnych do promowania Filmu w stacjach telewizyjnych i radiowych, prasie, online, w social mediach oraz w ramach wykorzystania w trakcie Festiwalu Filmowego Maklaka i jego przyjaciół.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do emisji fragmentów nadesłanych filmów (do 2 minut)
  w stacjach telewizyjnych oraz online w ramach działań promujących Festiwal Filmowy Maklaka i jego przyjaciół.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

KONKURSU W RAMACH FESTIWALU FILMOWEGO MAKLAKA I JEGO PRZYJACIÓŁ

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części RODO - informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konstanciński Dom Kultury ul. Mostowa 15 Konstancin – Jeziorna 05-510,
 2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Pani/Pana praw: mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora KDK inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

-       Konstanciński Dom Kultury ul. Mostowa 15 Konstancin – Jeziorna 05-510;

-       e-mail: iod@hugonowka.pl

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust.1 lit a RODO), której dane dotyczą a dane osobowe przetwarzane będą w celu rozliczenia przebiegu konkursu, ogłoszenia zwycięzców i publikacji listy zwycięzców w mediach (w szczególności Internet, prasa, radio, telewizja).
 2. Udostępnianie danych zwycięzców konkursu jest przewidywane mediom współpracującym przy organizacji konkursu w celu opublikowania listy zwycięzców i/lub uczestników oraz poprzez odczytanie zwycięzców po zakończeniu konkursu.
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,                    na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu określonym w punkcie 3,                           z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Pani/Pana danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności                     w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 2. Okres przechowywania danych.

W przypadku Pani/Pana danych przetwarzanych w celu niezbędnym do realizacji konkursu, którego Pani/Pan jest uczestnikiem, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z konkursem wynikające z przepisów kodeksu cywilnego lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

 1. Udostępnianie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom uczestniczącym w realizacji konkursu oraz jednostkom nadrzędnym, podrzędnym i współpracującym w celach promocji wydarzeń kulturalnych.

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN W PDF_______________________POBIERZ

REGULAMIN W PDF______POBIERZ

FESTIWAL_FILMOWY
MAKLAKA
i_jego_przyjaciół

02.10-06.10.2024

KDK HUGONÓWKA

ul. Mostowa 15_______________Konstancin-Jeziorna

Konstanciński Dom Kultury
ul. Mostowa 15 05-510
Konstancin - Jeziorna
biuro@festiwalmaklaka.pl
tel. +22 484 20 21
POLITYKA COOKIES / POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO /OŚWIADCZENIE O DOSTĘPNOŚCI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram